Atpūtas kompleksa “Rakari” teritorijas noteikumi

 1. Zemāk norādītie noteikumi ir spēkā visā atpūtas kompleksa teritorijā un tie ir saistoši katram atpūtas kompleksa apmeklētājam;
 2. Par šo noteikumu neievērošanu vai par nepakļaušanos atpūtas kompleksa atbildīgo darbinieku prasībām, apmeklētājiem ir pienākums nekavējoties pamest atpūtas kompleksa teritoriju. Kompensācija par neizmantoto laiku šādā gadījumā netiek izmaksāta;
 3. Pirms apmeklējuma reģistrēties administrācijas ēkā;
 4. Neuzturēties citu viesu atpūtas zonās;
 5. Baseina izmantošana tikai ar iepriekšēju pierakstu. Par savu peldēt prasmi ir atbildīga katra persona pati. Par bērnu peldēt prasmi ir atbildīgi viņu vecāki, aizbildņi vai aizgādņi;
 6. SIA “GrantiniCamp” nav atbildīgs par jebkādiem kaitējumiem personas veselībai, miesai vai mantai (vai par personas nāvi), kas radušies šīs personas nolaidīgas rīcības rezultātā;
 7. Atpūtas kompleksā ir aizliegts ievest dzīvniekus bez saskaņošanas ar atpūtas kompleksa atbildīgajiem darbiniekiem. Dzīvniekam jābūt pavadā kā arī jāsavāc aiz sava mīluļa izkārnījumi;
 8. Atpūtas kompleksa piegružošana ir aizliegta. Atkritumu novietošana ir atļauta tam īpaši paredzētajās vietās;
 9. Bērniem līdz 10 gadu vecumam uzturēšanās atļauta tikai pieaugušo uzraudzībā;
 10. Katrs apmeklētājs ir atbildīgs par savu personisko mantu (tajā skaitā transporta līdzekļa) uzraudzību un drošību;
 11. Atpūtas komplekss nav atbildīgs par apmeklētāju personīgo mantu nozaudēšanu, zādzību vai bojāšanu;
 12. Smēķēt drīkst tikai smēķēšanai paredzētās vietās, netraucējot citiem apmeklētājiem. Izsmēķus drīkst izmest tikai tiem paredzētās vietās;
 13. Aizliegts dedzināt jebkāda veida sveces, nesaskaņojot to ar atbildīgo personu;
 14. Par aizmirstajām mantām klientam pienākums 10 (desmit) dienu laikā tās paņemt. Ja klients nav paņēmis atstātās mantas vai nav vienojies par citu paņemšanas laiku atpūtas kompleksa darbinieks ir tiesisks mantas likvidēt.
 15. Lietojot SUP dēļus klientam ir pienākums ievērot un parakstīties par drošības pasākumu ievērošanu;
 16. Nepieļaut ugunskura izcelšanos vai darbības, kas var novest pie ugunskura (smēķēt telpās, lietot/atstāt telpās atklātu uguni, lietot bojātas elektroierīces u.c.);
 17. Aizliegts tīrīt, mazgāt visa veida transporta līdzekļus;
 18. Saudzīgi izturēties pret mēbelēm, inventāru, aprīkojumu, elektroierīcēm u.c., mantām, kas atrodas atpūtas kompleksa teritorijā un tā iekštelpās;
 19. Viesis apņemas ievērot nakts mieru pēc plkst. 23:00;
 20. Transporta līdzekļus novietot tiem paredzētajās vietās;
 21. Aizliegts rīkot pasākumus, viesu uzņemšanu, nesaskaņojot ar atpūtas kompleksa administrāciju;
 22. Aizliegts novietot, karināt, stiprināt utt…, zīmes, plakātus, stabus, dekorācijas, karogus, balonus utt…, nesaskaņojot ar atpūtas kompleksa administrāciju;
 23. Aizliegts izmantot plaukšķenes;
 24. Aizliegts šaut salūtu, petardes un cita veida pirotehniku;
 25. Aizliegts veikt jebkādas patvaļīgas darbības un rīkoties pēc saviem ieskatiem;
 26. Aizliegts teritorijā uzturēties pilnīgi kailam bez apģērba;
 27. Ar savu ēdienu uzturēties restorānā un restorāna terasē aizliegts;
 28. Uzņemties pilnu materiālo atbildību par SIA inventāra bojājumiem, kas notikuši Klienta un no viņa atkarīgo trešo personu vainas un/vai neuzmanības dēļ, (dzīvniekus ieskaitot) ievērot ugunsdrošības prasības, iekšējās kārtības noteikumus un teritorijas noteikumus. Ja ir radušies SIA inventāra bojājumi atlīdzināt zaudējumus 3 (trīs) darba dienu laikā pēc SIA sastādīta bojājumu akta un piestādīta rēķina Klientam.

Atpūtas komplekss “Rakari”
SIA “GrantiniCamp”
Juridiskā adrese: Jelgavas nov., Svētes pag., “Grantiņi 1”
Reģ.Nr. 40003706302
Tātrunis: +371 26664447,
e-pasts: reservation@rakariresort.lv

× Rakstiet mums Laikā no 09:00 līdz 20:00 Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday